จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 77
ทั้งหมด : 3,575,584

อำนาจหน้าที่ กองคลัง

      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงินรายได้และเงินอื่น ๆ การเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบการเบิกจ่าย ตรวจเอกสารฎีกาเบิกจ่าย  หลักฐานทางการเงิน  ดำเนินการด้านการพัสดุฯ และการจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  การนำส่งเงินรายได้และเงินอื่น ๆ การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การจัดทำบัญชีและทะเบียนเงินรายได้ รายจ่าย ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  การจัดทำงบแสดงฐานะทางการ