วันนี้ : 360
ทั้งหมด : 4,157,873
 
dfy
อ่านทั้งหมด
นโยบายนายกเทศมนตรี (นายวิชิต แซ่ลิ่ม)
อ่านทั้งหมด  
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลกำแพง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(แบบ สรข.1) - กองการศึกษา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(แบบ สรข.1) - กองสาธารณะสุขฯ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(แบบ สรข.1) - กองคลัง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(แบบ สรข.1) - กองช่าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(แบบ สรข.1) - สำนักปลัด
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตั้งแต่ ต.ค.53 - ปัจจุบัน
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ต.ค.53 - ปัจจุบัน
งบทดลอง ตั้งแต่ ต.ค.53 - ปัจจุบัน
รางานกระแสเงินสด ตั้งแต่ ต.ค.53 - ปัจจุบัน
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ตั้งแต่ ต.ค.53 - ปัจจุบัน
งบแสดงผลงานการดำเนินงานรวมรายจ่ายจากเงินรายรับ พ.ศ.2553
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับตามแผนงาน แต่ละแผนงาน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2554
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 - 2555
อ่านทั้งหมด
เตรียมความพร้อมในการป้องกัน จากเหตุสาธารณภัย
สรุปรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เงินภาษีทุกบาทมีค่า ช่วยพัฒนาท้องถิ่น
ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลตำบลกำแพงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แผ่นพับ-ระเบียบการใช้ห้องประชุม
อ่านทั้งหมด
วารสาร ประจำปี 2559
วารสาร ประจำปี 2558
อ่านทั้งหมด
ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ปฏิทินงานพระราชพิธี/งานรัฐพิธี/งานพิธีและกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ปฏิทินงานพระราชพิธี/งานรัฐพิธี/งานพิธีและกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลกำแพง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2553
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(วิธีพิเศษ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม 2553
อ่านทั้งหมด
 
การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (เพิ่มเติม)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานความก้าวหน้าการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อ่านทั้งหมด  
username :
password :