วันนี้ : 668
ทั้งหมด : 3,039,618
 
มติคณะรัฐมนตรี
หัวข้อ : รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายละเอียด :
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอข้อมูลของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจ
แนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และ
นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติในเรื่องการสนับสนุนให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. 2540  เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งจัดทำร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำโครงการศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยในโครงการมาใช้ประโยชน์
ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน ดำเนินการเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐในกรณีต่างๆ ตามที่ประชาชนได้มีคำขอ ตอบข้อหารือของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ของสำนัก
งานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  และพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานของสำนักงานฯ เพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น
     เอกสารดาวน์โหลด : ไม่มีเอกสาร
 วันที่ : 31/05/2560 เวลา : 10:06:18