วันนี้ : 859
ทั้งหมด : 3,563,792
 
หัวข้อ : การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (เพิ่มเติม)
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานรายงานการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนของส่วนราช
การและหน่วยงานของรัฐ (ในส่วนที่ยังไม่ได้รายงาน) เพิ่มเติมอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่  (1)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินการจัดตั้งระบบโทรศัพท์สอบถามข้อมูลอัตโนมัติ หรือ  Call Center  ตั้งแต่ปี 2545
โดยให้ข้อมูลทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2436-0000 ให้บริการสอบถามข้อมูล  โดยการ
รับฟังข้อมูลผ่านระบบอัตโนมัติ  บริการข้อมูลผ่านทางโทรสาร  และบริการข่าวประชาสัมพันธ์   นอกจากนี้   ยังมี
"ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ." จัดตั้งเมื่อปี 2543  ให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยการติดต่อขอข้อมูลด้วยตนเอง  การติด
ต่อขอข้อมูลโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ให้บริการ  และการค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่  http://prinfo.egat.or.th
(2) บริษัท  ปตท.  จำกัด  (มหาชน)  ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการประชาชน  ได้แก่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรกับบุคคลทั่วไปโดยผ่านเว็บไซต์ของ  ปตท.  ที่  www.pttplc.com  และทางโทรศัพท์หมายเลข
0-2537-2000  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ให้บริการข้อมูลลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2537
-2111  และส่วนตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์  เป็นหน่วยงานให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับตลาดทุน ฯ 
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2537-2792 และ 0-2537-2794  (3)  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ได้จัดตั้งศูนย์ Call Center  ตั้งแต่ปี 2544  ให้บริการตลอด  24  ชั่วโมง  ทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2745-2444 
อัตโนมัติ 6 คู่สาย ซึ่งบริษัท ฯ จะทำการเปลี่ยนเป็นเลข 4 ตัวภายในเดือนสิงหาคม 2546 นี้  โดยศูนย์ ฯ ดังกล่าว
ให้บริการรับสั่งสินค้า ประสานงานบริการรับและตอบปัญหาข้อร้องเรียน  โดยมีระบบคอมพิวเตอร์ Help Desk ที่
ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการบริการลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน  (Dealer)  และกลุ่มลูกค้าทั่ว
ไป (Consumer) นอกจากนี้  บริษัท บางจาก ฯ  ได้ให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่  www.bangchak.co.th  และ
e-mail address ที่ info@bangchak.co.th
     เอกสารดาวน์โหลด : ไม่มีเอกสาร
 วันที่ : 31/05/2560 เวลา : 10:07:19