จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 143
ทั้งหมด : 3,575,648

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบา

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

นางวราภรณ์ ประพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

นายกูดนัย ราเหม รองปลัดเทศบาลตำบลกำแพง

ว่าที่ร.ต.หญิงอหนัดนงค์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวรุจิรา มะรูตี นักวิชาการศึกษาชำนาญการและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพงประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ณ อาคารธรรมภิบาลเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 17 ส.ค. 2564 เวลา : 10:13:16