จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 388
ทั้งหมด : 4,309,921

อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
 
1.1 งานการศึกษาปฐมวัย
- งานการศึกษาปฐมวัยและระบบโรงเรียน
- งานจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
- งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
- ควบคุมดูแลอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง
2. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 
2.1 งานส่งเสริมการศึกษา
- งานสำรวจข้อมูลพื้นฐานอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และจัดระบบสารสนเทศ
- งานจัดให้มีการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
- งานหารจัดการให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนท้องถิ่น จัดทัศนศึกษา  และส่งบุคลากรเข้ารับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาและเผยแพร่
- ควบคุมดูแลการเรียนรู้ไอซีทีชุมชน
- ให้คำปรึกษา  แนะนำ ให้ความรู้ อำนวยความสะดวก  แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ
2.2 งานกีฬาและนันทนาการ
- กำหนดแผนงานและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ แก่เด็ก เ ยาวชน  และประชาชน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- จัดฝึกอบรมด้านการกีฬา  และจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ  ประเภทต่าง ๆ
- การจัดตั้งชมรมกีฬา  และชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมควบคุมดูแล
- ควบดูแลการใช้อัฒจรรย์สนามกีฬา  อำนวยความสะดวก การใช้อุปกรณ์กีฬา
- ควบคุมดูแลการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.3 งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
- งานส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานการอนุรักษ์ศาสนาและโบราณวัตถุ
3. งานธุรการ
 
- งานสารบรรณของกอง
- งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
- งานตรวจสอบแสดงรายการที่เกี่ยวกับเอกสารของทางราชการ
- งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
- งานสวัสดิการต่าง ๆ
- งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและรายงาน 
- งานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี เช่นการวางฎีกา  เตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน  การตรวจสอบหลักฐานสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี
- งานรวบรวมรายละเอียดดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของกองหรือฝ่าย
- งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองหรือฝ่าย
- งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนตามแบบและวิธีการสำนักงบประมาณกำหนด
- งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ  จัดทำ  จัดซื้อ  จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ  ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบสำคัญ  หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ