จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 533
ทั้งหมด : 4,228,356

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม ประจำปี 2555
รายละเอียด :
ด้วยกองการศึกษาเทศบาลตำบลกำแพงร่วมกับสถานธรรมแสงสว่างแห่งปัญญา อำเภอละงู จัดโครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม ประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2555 จึงขอเชิญ เยาวชน ประชาชนและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม ประจำปี 2555 ได้ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2555  ตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น.
ณ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จัีงหวัดสตูล  มีวัตถประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม จริยธรรม มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้สามารถนำหลัีกธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถ ประคับประคองชีวิตให้อยู่ในครรลองแห่งธรรมได้ด้วยดี
3. เพื่อความสันติสุขของชุมชน
วันที่ : 21 พ.ค. 2555  เวลา : 14:06:30