จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 309
ทั้งหมด : 4,364,595

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบสมัครประกวดกระทงและประกวดธิดานพมาศ ๒๕๕๕
รายละเอียด :

หลักเกณฑ์การประกวดกระทงประเภทสวยงาม

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๕๕ 

เทศบาลตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล 


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

                . สมัครและส่งกระทงเข้าร่วมประกวด ก่อนเวลา  ๑๙.๐๐  นของวันพุธ  ที่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕           ณ   สถานที่จัดงาน  ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง  ส่งกระทงหลังเวลาดังกล่าวถือว่า            ไม่ประสงค์ประกวด )

กระทง  มี  ๒  ขนาด  ดังนี้

                .  กระทงต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  หรือกว้างและยาว  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  นิ้ว    กระทงใดผ่านเข้ารอบ จำนวน  ๑๐  กระทง  จะได้รับรางวัล  กระทงละ  ๑,๐๐๐  บาท  ( โดยไม่มีการตัดสินเป็นรางวัลที่  ๑ - ๓ )

                ๒.  กระทงต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  หรือกว้างและยาว  ไม่เกิน  ๑๒  นิ้ว    กระทงใดผ่านเข้ารอบ จำนวน  ๑๐  กระทง  จะได้รับรางวัล  กระทงละ  ๕๐๐  บาท  ( โดยไม่มีการตัดสินเป็นรางวัลที่  ๑  ๓  )

                .  ใช้วัสดุจากธรรมชาติ  และห้ามใช้โฟมเป็นส่วนประกอบ

-  ต้องไม่ผ่านการประกวดจากที่ใดมาก่อน

-  เน้นรูปแบบที่แสดงถึง  รูปลักษณ์  ประเพณีและวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ห้ามแสดงออกในลักษณะส่อเสียด  หรือก่อให้เกิดความแตกแยก  ความสามัคคี ระหว่างประชาชน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน

๑.  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  แยกเป็น  ๕  องค์ประกอบ  คือ

๑.๑  รูปทรง  ขนาด                                                                                                     ๑๐  คะแนน

๑.๒  การใช้วัสดุจากธรรมชาติ  ๑๐๐ %                                                                      ๑๐ คะแนน

๑.๓  ความประณีตสวยงามสมจริง                                                                              ๑๐  คะแนน

๑.๔  ความคิดสร้างสรรค์/ความหมาย                                                                         ๑๐  คะแนน

๑.๕  การเน้นถึงรูปลักษณ์  ประเพณี  วัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      ๑๐  คะแนน

๑.  การพิจารณาให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบจากฐานคะแนนเต็มตามข้อ  ๑.๑ – ๑.๕

๒.  รวมคะแนนที่ได้ทั้ง  ๕   องค์ประกอบ  คัดเลือกกระทงที่ให้ผ่านเข้ารอบประเภทละ  ๑๐  กระทง 

๓.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการประกวดถือเป็นที่สุด

  หมายเหตุ   ๑.  ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดสามารถส่งกระทงเข้าร่วมได้ทั้งในนามองค์กรหรือเป็นรายบุคคล 

                     ๒.  ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดสามารถส่งกระทงเข้าร่วมได้ทั้ง ๒ ขนาด และสามารถส่งได้มากกว่า  ๑  กระทง


หลักเกณฑ์การประกวดธิดานพมาศ  ๒๕๕๕

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๕๕  เทศบาลตำบลกำแพง 

 ๑.  คุณสมบัติผู้สมัคร

๑.๑  เพศหญิง   อายุ  ๒๐ - ๓๕  ปี   ( เฉพาะผู้เกิดปี  ๒๕๒๐– ๒๕๓๕   เท่านั้น  โดยนับปี พ.เป็นเกณฑ์  

๑.๒  มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านในจังหวัดสตูล  มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  เดือน

๑.๓  มีน้ำหนักตัว  ๑๐๐  กิโลกรัม  ขึ้นไป    และรอบสะเอว   ๕๐  นิ้ว  ขึ้นไป 

.  หลักฐานการสมัคร  และวันเวลารับสมัคร

๒.๑  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนา    จำนวน  ๑  ฉบับ

๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน   พร้อมรับรองสำเนา    จำนวน  ๑  ฉบับ

๒.๓  รูปถ่าย  ขนาด  ๔ ๖  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป

๒.๔ รับและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลกำแพง  ได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันศุกร์  ที่  ๒๓     พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ในวันเวลาราชการ  

๒.๕  ผู้สมัครเข้าประกวดสามารถจัดหาสปอนเซอร์มาเอง หรือใช้สปอร์นเซอร์ที่กองประกวดจัดหาให้ก็ได้

๒.๖  รับจำนวนจำกัดเพียง  ๑๕  คน  เท่านั้น  โดยผู้สมัครคนใดยื่นใบสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน          และเมื่อจำนวนผู้สมัครเต็มจำนวน  ๑๕  คน  กองประกวดจะปิดรับสมัครทันที

การรายงานตัวและจับสลากหมายเลข

-  ผู้เข้าประกวดแต่งชุดไทยสมัย ร.๕ (เสื้อลูกไม้และผ้าถุงโจงกระเบน) ไปรายงานตัวพร้อมจับสลากหมายเลข

ประจำตัวและรับสายสะพายสปอนเซอร์ บริเวณเวทีการประกวด ในวันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๓๐  

กิจกรรมการประกวด  มีลักษณะดังนี้

            ๔.๑  การเดิน  การไหว้  และการแนะนำตัวเอง  บนเวทีการประกวด

๔.๒ การตอบคำถาม  จากคำถามที่จับสลากได้ และแสดงความสามารถพิเศษในเชิงอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม       ในเวลา  ๓  นาที  รอบห้าคนสุดท้าย )

 .  หลักเกณฑ์การตัดสิน

                -  เป็นไปตามที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดกำหนด  และการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประกวดต่าง ๆ  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองประกวด

รางวัล

                ๖.๑  รางวัลชนะเลิศ  ประกอบด้วย  เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐  บาท  พร้อมมงกุฎ  ถ้วยรางวัล และสายสะพาย

                ๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกอบด้วย เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

                ๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกอบด้วย เงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

                ๖.๔  รางวัลขวัญใจมหาชน  ประกอบด้วยเงินรางวัล  ๕,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

              ๖.๕  ผู้เข้าร่วมประกวดที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ จะได้รับรางวัลผู้อนุรักษ์ประเพณีดีเด่น  คนละ ๑,๐๐๐ บาท

  

หมายเหตุ*** ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารยืนยันใสสมัครประกวดกระทงและประกวดธิดานพมาศ ได้ที่ไฟล์ดาวน์โหลด ด้านล่างนี้....*****

ขอความกรุณาส่งแบบตอบยืนยันการส่งกิจกรรมฯ 
มายังกองการศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง        

                       ภายในวันศุกร์  ที่  ๒๓  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 

 เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 12 พ.ย. 2555  เวลา : 13:33:15