0){ ?>
0){ ?>
0){ ?>
0){ ?>
กิจกรรมทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด  
0){ ?>
0){ ?>
โครงการทั้งหมด
 
นายปริวรรต แสงทัศน์
รักษาราชการแทน
0){ $gest_id=$dat["mem_id"]; $gest_status=$dat["mem_status"]; session_register("gest_id"); session_register("gest_status"); if($dat[mem_status]=="president")echo " "; if($dat[mem_status]=="center")echo " "; if($dat[mem_status]=="ict")echo " "; if($dat[mem_status]=="health")echo " "; if($dat[mem_status]=="edu")echo " "; if($dat[mem_status]=="palad")echo " "; if($dat[mem_status]=="eng")echo " "; if($dat[mem_status]=="bank")echo " "; }else{ ?>
username :
password :