จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 439
ทั้งหมด : 4,464,756

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดท

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง โดยมีสมาชิกชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร สมาขิกชมรมตลาดเย็นเย็น สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพง รวมทั้งสิ้น 120 คน วันที่ : 16 มี.ค. 2563 เวลา : 10:22:31