จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 315
ทั้งหมด : 4,308,090

อำนาจหน้าที่ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. งานธุรการ
2. งานรักษาความสะอาด
3. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
5. งานอชีวะอนามัย
6. งานมลพิษและเหตุรำคาญ
7. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
8. งานสาธารณสุขมูลฐาน
9. งานป้องกันและควบคุมโรค
 
9.1 งานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
9.2 งานป้องกันโรคติดต่ออื่น ๆ
9.3 งานป้องกันโรคไม่ติดต่อ
10 งานเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด