จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 413
ทั้งหมด : 4,309,946

คู่มือประชาชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การขอรับใบอนุญาตกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
1. การขออนุญาตประกอบการกิจกรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 2 รูป
3. การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบอาหาร 1 ฉบับ
4. การขออนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
 
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ