จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 851
ทั้งหมด : 3,563,784

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

วันนี้ (19 ส.ค. 64) เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลกำแพงเข้ารับการ

ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

จากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สตูล

โดยมีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพฯ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่

ด้านบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ

และด้านธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้

อปท.ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวันที่ : 19 ส.ค. 2564 เวลา : 10:33:56


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย