จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 736
ทั้งหมด : 3,618,514

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : สัมมนาแกนนำICT สร้างความยั่งยืนสู่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

       ระหว่างวันที่ 9 - 11 ก.ค.2553 ที่ผ่านมา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะที่ปรึกษาโครงการฯ จากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดการสัมมนา “รวมพลังแกนนำ สร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” 

    โดยนายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “รวมพลังแกนนำ สร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” เปิดเผยภายหลังว่า กระทรวงฯ ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยสามารถจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนได้กว่า 280 แห่ง และจะมีการจัดตั้งเพิ่มเติมอีก 600 แห่งในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าปัญหาของการดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ก็คือ การติดตามดูแล รับทราบ และแก้ไขปัญหา รวมถึงการประสานงานต่างๆ ระหว่างกระทรวงฯ กับชุมชน ที่เป็นผลมาจากจำนวนบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การประสานงานกับชุมชนที่มีกว่า 280 แห่ง จึงเป็นเรื่องที่ดำเนินการได้ลำบาก 

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และการทำงานเป็นเครือข่ายที่จะช่วยทำให้การติดตามประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานแกนนำเครือข่ายผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนขึ้น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 โดยเป็นคณะทำงานจากทั้ง 4 ภูมิภาค รวมจำนวน 70 คน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานให้แก่เครือข่ายแกนนำฯ เมื่อเดือนตุลาคม 2552 เพื่อสร้างความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของการเป็นเครือข่ายแกนนำฯ รวมถึงสิ่งที่กระทรวงฯ มุ่งหวังจากเครือข่ายแกนนำ และเพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืน กระทรวงฯ จึงเห็นควรให้มีการวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ร่วมกับเครือข่ายผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ด้วยการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ความต้องการ พร้อมนำเสนอปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มาจากมุมมองของผู้ดำเนินงานจริง

          ด้าน นางทรงพร โกมลสุรเดช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กล่าวว่า สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังแกนนำ สร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2553-2554 ร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเครือข่ายแกนนำผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน 60 คน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องจากภาคเอกชน
 
          นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีเวทีวิชาการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  โดยเนื้อหาสำคัญของการสัมมนา ได้แก่ นวัตกรรมสร้างสรรค์ เช่น การเป็นผู้ประกอบการชุมชน การจัดตั้งกองทุนไทยเทเลเซ็นเตอร์ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยผ่านระบบออนไลน์ การใช้เครื่องมือเพื่อการประสานงานแบบ Social Network บนเทคโนโลยี Web 2.0 และการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ  โดยเครือข่ายแกนนำผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจะเป็นผู้ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานในมุมมองของระดับพื้นที่  เพื่อส่งมอบข้อมูลที่ได้ให้กระทรวงฯ ใช้เป็นแนวทาง และปรับเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตามความต้องการของชุมชนต่อไป

   วันที่ : 14 ก.ค. 2553 เวลา : 11:18:30