จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 464
ทั้งหมด : 4,464,781

ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA


 งานประเมินความโปร่งใส (ITA)

      แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)


 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


 ข้อมูลพื้นฐาน

1 : โครงสร้างองค์กร 

2 : ข้อมูลผู้บริหาร 

3 : อำนาจหน้าที่ 

4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

5 : ข้อมูลการติดต่อ 

6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 


 การประชาสัมพันธ์

7 : การประชาสัมพันธ์ 


 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8 : Q&A 

9 : Social Network 


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


 การดำเนินงาน

10 : แผนดำเนินงานประจำปี 

11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 

12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 


 การปฏิบัติงาน

13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 


 การให้บริการ

14 : มาตรฐานการให้บริการ 

15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

17 : E-Service 


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 


 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ 

22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 

       - รายงานการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลตำบลกำแพง

       - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       - แผนพัฒนาบุคคล ประจำปี 2564

27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


 การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 


 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 


 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต


 ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 


 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการสุจริต 


 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 


 แผนป้องกันการทุจริต

39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 


 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42 : มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

43 : การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน