จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 875
ทั้งหมด : 3,270,995

คณะผู้บริหาร


นายวิชิต แซ่ลิ่ม
นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง
081-5993203

นายเจตกร หวันสู
รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง
081-5993553
 
นางวราภรณ์ ละเหมาะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง
081-1873759

นางสาวแจ่มศรี ด้วงอินทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกำแพง
081-6989276
 
นายวินัย ภู่สัน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง
087-2976922