จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 790
ทั้งหมด : 3,270,910

สมาชิกสภาเทศบาล


นายนพดล พงศ์รัตนศักดิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง

นายสุวัฒน์ ฮัมดาหลี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง

นายรมหลี หลีหมาด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง

นายเล็ก ชูสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง

นายเอกพจน์ หรันหลัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง

นายสากาเรีย แดงนุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง

นายสุนันท์ สำเร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง

นายอดิศักดิ์ งะสงบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง

นายอารี บินรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง

นายสมชาย รักขนาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง

นางสาวธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง

นายรอเต็น หยีราเหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง

นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำแพง