จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 858
ทั้งหมด : 2,717,385

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมสภา และเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ปี 2556
รายละเอียด :
          ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖  ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล  เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดเงินอุดหนุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และรายการที่มีความจำเป็น  ของสำนักปลัด  กองช่าง กองสาธารณสุขฯ  กองการศึกษา และกองคลัง  ญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละงู เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลกำแพง   ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ  ก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินจากประตูทางเข้า เชื่อมอาคารเรียน และจากอาคารเรียนเชื่อมโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง  ถมดินเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง และ ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง
            ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพงจึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาฯ  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 24 มิ.ย. 2556  เวลา : 14:27:50