จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 680
ทั้งหมด : 2,717,207

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกำแพง ในร
รายละเอียด :
     ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในรอบปี 2557 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อไปวันที่ : 6 พ.ย. 2557  เวลา : 16:15:03