จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 319
ทั้งหมด : 2,757,246

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
รายละเอียด :

              ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   เป็นต้นไป    มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน   ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  นั้น   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒   จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 

             เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และประชาชนทั่วไป รับทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  ๒๕๕๘  โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙

 

 

***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 20 ม.ค. 2559  เวลา : 15:58:36