จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 322
ทั้งหมด : 2,757,249

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุม และร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายละเอียด :

                 ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก   ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๙  ในวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพง ประจำปี ๒๕๕๘ รอบที่ ๓  พิจารณา กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐  ญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคลใดใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลกำแพง  และการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของกองการศึกษา

                  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                            ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 19 ก.พ. 2559  เวลา : 16:13:26