จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 500
ทั้งหมด : 2,774,303

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
รายละเอียด :

                   

                       ด้วยสภาเทศบาลตำบลกำแพง ได้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พิจารณาวาระที่ ๑ รับหลักการ และปะชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ พิจาณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ นั้น

                       ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัด เทศบาลตำบลกำแพง  จึงได้สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบโดยทั่วกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                          ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 24 ส.ค. 2559  เวลา : 15:54:23