จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 360
ทั้งหมด : 2,777,228

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายละเอียด :

                        ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลกำแพง โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  พิจารณาเลือกภารกิจบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                               ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 22 ธ.ค. 2559  เวลา : 17:19:05