จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 381
ทั้งหมด : 2,777,249

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายละเอียด :

                        ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก   ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๐  ในวันจันทร์ที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมอาคาร ธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑  ญัตติขอรับความเห็นชอบในการให้บุคคลใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิเกี่ยวกับตลาดสดและห้องน้ำห้องส้วม (หลังใหม่)  ญัตติขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดภายนอกพร้อมโครงสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงเทพ สาขาละงู  และ ญัตติขอต่อสัญญากู้เงินเครดิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากครบสัญญา 5 ปี ของสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลกำแพง

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 20 ก.พ. 2560  เวลา : 17:23:20