จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 262
ทั้งหมด : 2,775,253

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
รายละเอียด :

               ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การติดตาม ประเมินผลแผน และการใช้จ่ายงบประมาณ) ครั้งที่ 1 พิจารณา ญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคลใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดินหรือส่ิงก่อสร้าง และการให้เช่าโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยวิธีประมูล ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัด

              ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง และเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                             ****************************************************

 

วันที่ : 19 เม.ย. 2560  เวลา : 21:34:54