จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 369
ทั้งหมด : 2,777,237

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราช
รายละเอียด :

                         

                              โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

                                                                ประจำปีงบประมาณ 2560

                                                                วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

                                                     ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

                                                    *****************************

 

                        ด้วยฝ่ายปกครอง สำนักปลัด  เทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลกำแพง และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงาน และประชาชนภายในเทศบาลตำบลกำแพงได้ให้ความสำคัญในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในวันที่  20 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป      ณ  อาคารธรรมา  ภิบาล รายละเอียดตามกำหนดการ

 

เวลา                                กิจกรรม

08.30-09.20 น.                -   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

09.20-09.30 น.                -   พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม โดย นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

09.30-12.00 น.                -   บรรยาย “นโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

                                     -  บรรยาย “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมู]ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”

                                     - ความเป็นมา เจตนารมณ์ หลักการและสาระสำคัญ ขอ'พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

                                       บรรยาย โดยนายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์

12.00-13.00 น.                -   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น.                -   บรรยาย “การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”

                                     -  บรรยาย “ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

                                     -  บรรยาย “การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกำแพง”

                                        บรรยาย โดยนายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์

                                     - ซักถาม-ตอบปัญหา และปิดโครงการฝึกอบรม

                                      ******************************************

                        จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ได้แจ้งรายชื่อไว้ และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2560  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง 

                 เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 17 ก.ค. 2560  เวลา : 16:07:24