จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 372
ทั้งหมด : 2,777,240

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
รายละเอียด :

                                                                  ข่าวประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย

                                         โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560

            ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ (เดิม ชื่อโครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์)  ประจำปี 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดี สร้างสายใยรักระหว่างสมาชิกในครอบครัว    ให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้ระลึกถึงความรัก ความผูกพันที่แม่มีให้ลูก  และสามารถแสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิดอย่างถูกวิธี  พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักแสดงความเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สืบไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่  12  สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป    ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

กำหนดการ

เวลา                                         กิจกรรม          

08.30 น.                                  -  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

09.00 น.                                  -  ชมวิดีทัศน์พระคุณแม่

09.10 น.                                  -  พิธีเปิด โดยท่านนายกวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

                                              -  บรรยายความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ

                                              -  บรรยายความเป็นมาของการจัดโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ (โครงการบอกรัก  

                                                 แม่ผ่านไมค์ )

09.20 น.                                  -  บรรยายเรื่องครอบครัวมีสุข โดยนางมณี ลิบประภากร

10.20 น.                                  -  กิจกรรมแม่ลูกบอกรักผ่านไมค์ทางเสียงตามสาย

                                              -  กิจกรรมระบายสีภาพวันแม่

                                              -  กิจกรรมจัดทำการ์ดอวยพรวันแม่

                                              -  ชมนิทรรศการวันแม่

12.00 น.                                  -  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00   น.                                -  กิจกรรมแม่ลูกบอกรักผ่านไมค์  กิจกรรมระบายสีภาพวันแม่และกิจกรรมจัดทำการ์ดอวยพรวันแม่

                                                 ชมนิทรรศการวันแม่ (ต่อจากช่วงเช้า)

16.00 น.                                  - ปิดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ

                                                       ****************************

                    จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลกำแพงพาบุตรหลานของท่านร่วมกิจกรรมโครงการฯ ในวันเสาร์ที่ 12  สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 4 ส.ค. 2560  เวลา : 15:45:49