จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 391
ทั้งหมด : 2,777,259

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
รายละเอียด :

                    ด้วยสภาเทศบาลตำบลกำแพง ได้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาวาระที่ ๑ รับหลักการ และปะชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจาณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัด เทศบาลตำบลกำแพง  จึงได้สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                 ***********************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 24 ส.ค. 2560  เวลา : 11:27:07