จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 368
ทั้งหมด : 2,777,236

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
รายละเอียด :

                   ด้วยเทศบาลตำบลกำ แพง  กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.    ณ   ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติสบทบงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ และโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัดและญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ  สิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ  และกองการศึกษา

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง และเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                       ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 22 ก.ย. 2560  เวลา : 10:46:00