จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 371
ทั้งหมด : 2,777,239

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
รายละเอียด :

                        ด้วยเทศบาลตำบลกำ แพง  กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี  ๒๕๖๐ ในวันพุธที่  ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.           ณ   ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุน ของสำนักปลัด (อุดหนุน โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง และเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                     ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 12 ต.ค. 2560  เวลา : 10:50:53