จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 383
ทั้งหมด : 2,777,251

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ปี 2560
รายละเอียด :

                    ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐  ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคาร ธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกำแพง โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  พิจารณาเลือกภารกิจบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง พิจารณาเอกสารเสนอขอให้สภาเทศบาลตำบลกำแพงออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตาม คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓๒/๒๕๖๐ 

                     ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                     ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 20 พ.ย. 2560  เวลา : 09:41:58