จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 783
ทั้งหมด : 2,717,310

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
รายละเอียด :

                   ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑ ประจำปี  ๒๕๖๐  เมื่อวันที่   ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒   จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

                  เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และประชาชนทั่วไป รับทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  ๒๕๖๑  โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                            ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 15 ม.ค. 2561  เวลา : 09:52:08