จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 373
ทั้งหมด : 2,777,241

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายละเอียด :

                      ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก   ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๑  ในวันจันทร์ที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมอาคาร    ธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙ ด้าน  การส่งมอบทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมท่องเที่ยว พิจารณา กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒  และพิจารณา ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และการจ่ายเงิน ในหมวดเงินอุดหนุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของ  สำนักปลัด  กองการศึกษา กองช่าง  และกองสาธารณสุขฯ 

                     ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                      ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 22 ก.พ. 2561  เวลา : 18:20:32