จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 283
ทั้งหมด : 2,775,274

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
รายละเอียด :

                         ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง  กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๑  ในวันอังคารที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.   ณ   ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (การติดตาม ประเมินผลแผน และการใช้จ่ายงบประมาณ) ครั้งที่ ๑  พิจารณาญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง และเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                 ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 19 เม.ย. 2561  เวลา : 13:20:49