จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,764
ทั้งหมด : 3,037,162

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็กแลกเกิด
รายละเอียด :
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ (...)(>_<)(..)(>_<)(...)(>_<)(..) การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เริ่มรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.2562 เป็นต้นไป ในวัน และ เวลาราชการ ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ทต.กำแพง ........................... คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิมาลงทะเบียน 1.เป็นมารดาหรือบิดาหรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย 2.เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี 3.ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ............... เด็กที่มีสิทธิลงทะเบียน คือ เด็กที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.2558 เป็นต้นไป ที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียนรับสิทธิมาก่อน ........................... เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน 1.บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.สูติบัตรเด็ก 4.สมุดบัญชีธนาคาร กรุงไทย 5.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ................ (..)..........วันที่ : 12 มิ.ย. 2562  เวลา : 11:43:22