จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 644
ทั้งหมด : 3,039,594

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ปี 2562
รายละเอียด :

                                                                     ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง

                            เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี ๒๕๖๒

                                                          ******************************

                   ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ      สมัยที่สอง  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒   เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑ ประจำปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง นั้น

                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖       แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  ๒๕๖๒   มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน ๒๕๖๒  เป็นต้นไป

                   ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๒

 

 

                                                                                      นพดล  พงศ์รัตนศักดิ์

                                                                             (นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์)

                                                                              ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง

 

วันที่ : 21 พ.ค. 2562  เวลา : 15:48:31