จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 853
ทั้งหมด : 3,270,973

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ปี 2562
รายละเอียด :


                         ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดูแลและบำรุงรักษา จากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลกำแพง ต่อสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย  ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน   งบประมาณรายจ่าย และโอนประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๒  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ  และกองการศึกษา และญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                 ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 9 ส.ค. 2562  เวลา : 07:39:47