จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,755
ทั้งหมด : 3,037,153

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
รายละเอียด :

 

                                           สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

 

                   เทศบาลตำบลกำแพงได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เฉพาะในส่วนของเงินรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง และเงินรายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป  รวมเป็นเงิน 59,000,000 บาท  (เงินห้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน)  โดยเน้นหนักการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  การเพิ่มรายได้  การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่   สุขภาพอนามัย  การศึกษาอบรม  การศาสนา  กีฬาและนันทนาการ  ดังรายละเอียดแยกตามแผนงานได้ดังนี้

 

ด้านบริหารทั่วไป

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป                          ยอดรวม  19,908,440   บาท

2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                ยอดรวม      341,420   บาท

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.  แผนงานการศึกษา                                 ยอดรวม   10,840,050  บาท

2.  แผนงานสาธารณสุข                                ยอดรวม   10,714,760  บาท

3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์                           ยอดรวม         75,000  บาท

4.  แผนงานเคหะและชุมชน                           ยอดรวม       780,000  บาท

5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             ยอดรวม     1,675,000  บาท

6.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม     1,104,000  บาท

 

ด้านการเศรษฐกิจ

1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                ยอดรวม   5,533,280  บาท

2.  แผนงานการเกษตร                                 ยอดรวม     100,000  บาท

3.  แผนงานการพาณิชย์                               ยอดรวม     535,000  บาท

 

ด้านการดำเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง                                    ยอดรวม   7,393,050  บาท

 

 

                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  59,000,000  บาท

 

และเทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลกำแพง  ตั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รายจ่ายจากรายได้ รายละเอียดดังนี้

งบบุคลากร                                             ยอดรวม  1,980,000 บาท

งบดำเนินงาน                                           ยอดรวม  1,858,100 บาท

งบรายจ่ายอื่น                                          ยอดรวม 10,080,000 บาท

งบกลาง                                                ยอดรวม  5,300,000 บาท

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     19,218,100   บาท

 

 

 

 

 

 

-2-

 

เทศบาลตำบลกำแพงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563   ตามแผนงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป                                                                    รวม  16,198,220  บาท

          งบบุคลากร                                                                รวม    8,437,680  บาท

                   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   รวม  2,848,320  บาท  แยกดังนี้

เงินเดือนนายก/รองนายก                                       จำนวน    725,760  บาท

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก               จำนวน    180,000  บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                          จำนวน    180,000  บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต., เทศบาล  จำนวน    207,360  บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.                              จำนวน  1,555,200  บาท

                   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   รวม  5,589,360  บาท  แยกดังนี้

                             เงินเดือนพนักงาน                                                จำนวน  5,005,440  บาท

                             เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                     จำนวน      84,000  บาท

                             เงินประจำตำแหน่ง                                              จำนวน    222,000  บาท

                             ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                             จำนวน    277,920  บาท

          งบดำเนินงาน                                                    รวม  6,609,400  บาท

          ค่าตอบแทน                                            ตั้งไว้  663,400     บาท  แยกดังนี้

 

                   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.        จำนวน   25,000  บาท

                   ค่าเบี้ยประชุม                                                    จำนวน     7,000  บาท

                   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                   จำนวน   42,000  บาท

                   ค่าเช่าบ้าน                                                       จำนวน  432,000  บาท

                   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                     จำนวน  157,400  บาท

          ค่าใช้สอย    รวม  4,225,000  บาท  แยกดังนี้

                   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   จำนวน  2,400,000  บาท

                   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จำนวน 240,000  บาท   โดยจ่ายเป็นค่า

                             -  ค่าใช้จ่าย ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 150,000 บาท

                             -  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ จำนวน 30,000  บาท 

                             -  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีฯ        จำนวน 60,000 บาท     

          รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  มีดังนี้

          ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล                            จำนวน     5,000  บาท

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน             จำนวน   10,000  บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ                  จำนวน  350,000  บาท

                             ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                จำนวน  400,000  บาท

                             ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาฯ จำนวน  10,000 บาท

                   โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                จำนวน    40,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล              จำนวน   50,000  บาท

 

-3-

 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล    จำนวน  350,000  บาท

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ จำนวน 30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรของเทศบาลตำบลกำแพง   จำนวน 30,000  บาท

โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานฯ     จำนวน 150,000  บาท

โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ               จำนวน    30,000 บาท

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ       จำนวน    30,000 บาท

                   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                      จำนวน  100,000  บาท

          ค่าวัสดุ           ตั้งไว้  646,000  บาท    แยกดังนี้                                     

                   วัสดุสำนักงาน                                                    จำนวน  150,000  บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                               จำนวน    40,000  บาท

                   วัสดุงานบ้านงานครัว                                            จำนวน    30,000  บาท

                   วัสดุก่อสร้าง                                                      จำนวน    30,000  บาท

                   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                       จำนวน    80,000  บาท

                   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                        จำนวน  200,000  บาท

                   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                         จำนวน      1,000  บาท

                   วัสดุเครื่องแต่งกาย                                               จำนวน    30,000  บาท

                   วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 จำนวน    80,000  บาท

                   วัสดุอื่น                                                           จำนวน      5,000  บาท

          ค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  1,075,000  บาท  แยกดังนี้

                   ค่าไฟฟ้า                                                          จำนวน  750,000  บาท

                   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                      จำนวน  150,000  บาท

                   ค่าบริการโทรศัพท์                                               จำนวน    40,000  บาท

                   ค่าบริการไปรษณีย์                                               จำนวน    60,000  บาท

                   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                               จำนวน    75,000  บาท

งบลงทุน   รวม   1,129,140  บาท

          ค่าครุภัณฑ์   รวม   129,140  บาท

                   ครุภัณฑ์สำนักงาน

                             จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว 2 ตัว  จำนวน 5,140  บาท

                   ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

                             จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ                                  จำนวน    24,000  บาท

                   ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์                           จำนวน  100,000  บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 1,000,000  บาท

โครงการจัดซื้อที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลกำแพง (ชุมชนบ้านออกพัฒนา)

จำนวน  1,000,000  บาท

งบเงินอุดหนุน    รวม   22,000  บาท

          เงินอุดหนุน    อุดหนุนส่วนราชการ 

          อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู  โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 22,000  บาท

-4-

 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ      รวม   90,000  บาท

          งบดำเนินงาน   รวม  90,000  บาท

                   ค่าใช้สอย  รวม   90,000  บาท  แยกเป็น

                             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 10,000  บาท

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 25,000  บาท

โครงการติดตามและประเมินผลแผนฯ  จำนวน  25,000  บาท

                             โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 30,000 บาท

 

งานบริหารงานคลัง     รวม  3,620,220  บาท

งบบุคลากร                ตั้งไว้  2,303,220  บาท

                   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                รวม  2,303,220  บาท  แยกดังนี้

                             เงินเดือนพนักงาน                                                จำนวน  2,240,460  บาท

                             เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                     จำนวน        2,760  บาท

                             เงินประจำตำแหน่ง                                              จำนวน      60,000  บาท

          งบดำเนินงาน    รวม  1,280,600  บาท

          ค่าตอบแทน                                            ตั้งไว้  193,600     บาท  แยกดังนี้

                   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.        จำนวน  40,000  บาท

                   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                   จำนวน  18,000  บาท

                   ค่าเช่าบ้าน                                                       จำนวน  126,000  บาท

                   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                     จำนวน     9,600  บาท

          ค่าใช้สอย    รวม  984,000  บาท  แยกดังนี้

                   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   จำนวน  824,000  บาท

                   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  มีดังนี้

                             ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ                  จำนวน  50,000  บาท

                             โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                                                                                      จำนวน  30,000  บาท

โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี                   จำนวน  20,000  บาท

                             โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20,000 บาท

                   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชน                จำนวน  30,000  บาท

                   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                      จำนวน  10,000  บาท

          ค่าวัสดุ           รวม  103,000  บาท     แยกดังนี้                                               

                   วัสดุสำนักงาน                                                    จำนวน  50,000  บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                               จำนวน   2,000  บาท

                   วัสดุงานบ้านงานครัว                                            จำนวน   3,000  บาท

                   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                       จำนวน   2,000  บาท

 &

เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 26 ส.ค. 2562  เวลา : 06:35:27