จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 861
ทั้งหมด : 3,270,981

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี2563
รายละเอียด :

                        ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง   ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๓  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  เป็นการประชุมเพื่อรับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563  การพิจารณา ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และโอนประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด       กองสาธารณสุขฯ 

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                         ***************************************

วันที่ : 19 มิ.ย. 2563  เวลา : 06:14:06