จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 492
ทั้งหมด : 3,828,646

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายละเอียด :

                  ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง   ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๔  ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  เป็นการประชุมเพื่อรับทราบ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ และเพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรณีได้รับการบรรเทาร้อยละ ๒๕) ญัตติโอนงบประมาณ โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษา ญัตติการเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง ญัตติการเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ญัตติการเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                             ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 7 ก.ค. 2564  เวลา : 16:24:21