จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 532
ทั้งหมด : 4,123,776

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
รายละเอียด :

                ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.   ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบสมทบงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  และขอความเห็นชอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่ม Cluster ที่ 2 ของจังหวัดสตูล ร่วมทิ้งขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                        ***************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 1 มิ.ย. 2565  เวลา : 11:45:14