จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 490
ทั้งหมด : 4,464,807

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )
วิสัยทัศน์
“เทศบาล สังคม เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสุข”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง 
 1. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
 2. พัฒนาและจัดระเบียบเมืองให้สงบเรียบร้อย
 3. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 4. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้ร่มรื่นสวยงาม
 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานและสร้างอัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
แนวทางการพัฒนา

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนมีความมั่งคั่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 2. พัฒนาการศึกษา และสืบสานงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข
 4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม กีฬา และนันทนาการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
 5. ส่งเสริมเพิ่มความรู้ด้านอุบัติภัยและจัดให้มีสาธารณูปโภคด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
แนวทางการพัฒนา

 1. จัดระเบียบเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีทัศนียภาพสวยงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างดุลยภาพเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน
แนวทางการพัฒนา

 1. สร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
 2. ส่งเสริมความรู้และรณรงค์ในการจัดการขยะและการจัดระบบน้ำเสียชุมชน
 3. สืบสานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การมีส่วนร่วม
แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ เพื่อบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
 3. พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มภาคีเครือข่าย
 6. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน