วันนี้ : 625
ทั้งหมด : 3,039,575
 
 
ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางร
รายละเอียด :

                 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

                                                                         วันที่  20 มิถุนายน 2562

                                                          ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

                                                             *****************************

                         ด้วยฝ่ายปกครอง สำนักปลัด  เทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลกำแพง และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงาน และประชาชนภายในเทศบาลตำบลกำแพงได้ให้ความสำคัญในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในวันพฤหัสบดีที่  20 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป     ณ อาคารธรรมาภิบาล รายละเอียดตามกำหนดการ

เวลา                                กิจกรรม        

08.30-09.20 น.                   -   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

09.20-09.30 น.                   -   พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม โดย นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

09.30 น. เป็นต้นไป               -   รับฟังการบรรยาย โดยนางโชติกา  ไชยภัทรโสทร  เรื่อง

                                         - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

                                         - ความเป็นมา เจตนารมณ์ หลักการและสาระสำคัญ

                                         - การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

                                         - ข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

                                         - การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกำแพง

                                         - แนวทางการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมและรองรับ “สิทธิได้รู้” ของประชาชน                                             ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล

                                         - การให้บริการข้อมูลสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

                                         - การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่

                                                - ซักถาม-ตอบปัญหา และปิดโครงการฝึกอบรม

                                                             ***************************

                         จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ได้แจ้งรายชื่อไว้ และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2562  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

     เอกสารดาวน์โหลด :
 วันที่ : 12 มิถุนายน 2562   เวลา : 17:01:07