วันนี้ : 623
ทั้งหมด : 3,039,573
 
 
ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ปี 2562
รายละเอียด :

                     

                     ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  การพิจารณา ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดซื้อที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ของสำนักปลัด  ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และหมวดเงินอุดหนุน ของสำนักปลัด  กองการศึกษา และกองช่าง

                    ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                               ***************************************

     เอกสารดาวน์โหลด :
 วันที่ : 21 มิถุนายน 2562   เวลา : 15:49:39