วันนี้ : 636
ทั้งหมด : 3,039,586
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ปี ๒๕๖๒
รายละเอียด :

                   ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑ ประจำปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ.๒๕๖๒   จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ประจำปี ๒๕๖๒  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

                  เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และประชาชนทั่วไป รับทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี  ๒๕๖๒  โดยพร้อมเพรียงกัน

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                     ***************************************

     เอกสารดาวน์โหลด : ไม่มีเอกสาร
 วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2562   เวลา : 18:54:25