วันนี้ : 660
ทั้งหมด : 3,039,610
 
 
ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ปี 2563
รายละเอียด :

                       ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๓  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาละงู เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจำนำ ในกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลกำแพง  ญัตติการเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง  ญัตติการเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง  พิจารณาเอกสารเสนอขอให้สภาเทศบาลตำบลกำแพงออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  และขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                         ***************************************

     เอกสารดาวน์โหลด :
 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา : 13:27:43