วันนี้ : 651
ทั้งหมด : 3,039,601
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563
รายละเอียด :

 

 

                                                                          ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง

                                  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี ๒๕๖๓

                                                             ******************************

                   ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ      สมัยที่สอง  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖3   เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ   สมัยแรก ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง นั้น

                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖       แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  ๒๕๖3   มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน ๒๕๖3  เป็นต้นไป

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕   พฤษภาคม  ๒๕๖3

 

                                                                                      นพดล  พงศ์รัตนศักดิ์

                                                                             (นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์)

                                                                              ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง

     เอกสารดาวน์โหลด : ไม่มีเอกสาร
 วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563   เวลา : 06:12:28