วันนี้ : 730
ทั้งหมด : 3,529,858
 
 
ขอเชิญร่วมโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ ปี 2563
รายละเอียด :

โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2563

          ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ (เดิม ชื่อโครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์)  ประจำปี 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดี สร้างสายใยรักระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ให้เด็ก เยาวชน        ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้ระลึกถึงความรัก ความผูกพันที่แม่มีให้ลูก  และสามารถแสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิดอย่างถูกวิธี  พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักแสดงความเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สืบไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่  12  สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

กำหนดการ

เวลา                                กิจกรรม        

๐๘.๓๐ น.                         -  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

๐๙.๐๐ น.                         -  ชมวิดีทัศน์พระคุณแม่

๐๙.๑๐ น.                         -  พิธีเปิด โดยท่านนายกวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

                                      -  บรรยายความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ

                                      -  บรรยายความเป็นมาของการจัดโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว

                                         วันแม่แห่งชาติ (โครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์ )

๐๙.๒๐ น.                         -  บรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว/ครอบครัวมีสุข

                                         วิทยากร นางลักษณา  เยรานี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑๐.๒๐ น. เป็นต้นไป           -  กิจกรรมแม่ลูกสานสัมพันธ์บอกรักผ่านไมค์ทางเสียงตามสาย

                                      -  กิจกรรมระบายสีภาพวันแม่

                                      -  กิจกรรมจัดทำการ์ดอวยพรวันแม่

                                      -  ชมนิทรรศการวันแม่

                                                          ****************************

                   ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลกำแพงพาบุตรหลานของท่านร่วมกิจกรรมโครงการฯ  ในวันพุธที่  12  สิงหาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง (ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย)

     เอกสารดาวน์โหลด : ไม่มีเอกสาร
 วันที่ : 07 สิงหาคม 2563   เวลา : 02:09:08