วันนี้ : 722
ทั้งหมด : 3,529,850
 
 
ขอเชิญประชุมสภาและร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปี 2563
รายละเอียด :

                  ด้วยเทศบาลตำบลกำ แพง  กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ   ห้องประชุมสภา  เทศบาลตำบลกำแพง  โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกองสาธารณสุขฯ   ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  และโอนประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และขออนุมัติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน(กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด  กองคลัง กองช่าง  กองสาธารณสุขฯ  และกองการศึกษา  พิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลกำแพง

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง และเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                              ***************************************

     เอกสารดาวน์โหลด :
 วันที่ : 18 กันยายน 2563   เวลา : 16:04:31