วันนี้ : 749
ทั้งหมด : 3,529,877
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ปี 2563
รายละเอียด :

                   ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑ ประจำปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่   ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ.๒๕๖๒   จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ประจำปี ๒๕๖๓  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

                   เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลกำแพง  จึงขอประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และประชาชนทั่วไป รับทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี  ๒๕๖๓  โดยพร้อมเพรียงกัน

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                               ***************************************

     เอกสารดาวน์โหลด :
 วันที่ : 12 ตุลาคม 2563   เวลา : 21:23:30